ابزارها و تجربه‌ها

درخت حقوق؛ ابزاری برای گفتگو درباره حقوق افراد دارای معلولیت

گفتگو درباره حقوق افراد دارای معلولیت، برای ترویج‌گران این حوزه بسیار مهم است. ابزار و روش‌های مختلفی می‌توانند در شکل‌گیری…

ادامه about درخت حقوق؛ ابزاری برای گفتگو درباره حقوق افراد دارای معلولیت